RODO - obowiązek informacyjny

W przypadku, gdy MERIDO jest administratorem danych osobowych, dalej „Administrator”, informuje o:
– pełnych danych Administratora, w tym danych kontaktowych Administratora: Merido Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 64, 35-113 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000041466, NIP: 8133477403, REGON: 180166382, kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony.
W sprawach Ochrony Danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 17 86 40 280 lub poprzez przesłanie korespondencji na adres: daneosobowe@merido.pl

W związku z tym, iż Administrator może przetwarzać dane osobowe pochodzące z różnych źródeł, Administrator przedstawia dodatkowo:

dla przypadków zbierania danych osobowych od osób, których dane dotyczą następujące informacje:

MERIDO jako Administrator danych Klientów informuje, iż:
1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
• zawarcia i realizacji umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, w tym w szczególności możliwość oferowania świadczenia usług oraz oferowanie produktów przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• analityczne dla potrzeb ogólnej optymalizacji produktów i usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi Administratora oraz badania satysfakcji klientów celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług Administratora. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci analiz dla potrzeb optymalizacji produktów oraz badania satysfakcji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na ochronie jego praw. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.

4. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do przetwarzana danych osobowych, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

5. Niezależnie od odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych wskazanych w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, odbiorcami danych każdorazowo mogą być:
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie części,
• inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, podmioty z grupy kapitałowej Administratora.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są także przez Spółkę Kamsoft S.A. jako właściciela praw licencyjnych do wszystkich systemów aptecznych, medycznych oraz finansowo-księgowych i kadrowo płacowych, jakie dystrybuujemy i wdrażamy dla naszych klientów. Jest to niezbędne ze względu na proces licencjonowania tych produktów, w którym wyłącznym dysponentem prawa do udzielania licencji jest Kamsoft S.A. Dla zapewnienia ciągłości i stabilności serwisu w ogólnopolskiej sieci serwisu produktów Kamsoft S.A. dystrybuowanych przez Spółkę oraz z racji posiadania wspólnego systemu teleinformatycznego do obsługi sprzedaży, w tym wspólnej centralnej kartoteki towarów i kontrahentów Państwa dane przetwarzane są również przez spółki zależne Kamsoft S.A. z naszej grupy kapitałowej – to jest: KAMSOFT MAZOWSZE, KAMSOFT PODLASIE, KAMSOFT POMORZE, KAMSOFT WARMIA.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przeniesienia swoich danych osobowych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.

10. W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych przez Administratora, pierwszeństwo ma treść odpowiednio ww. regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego.

dla przypadków, w których dane osobowe pozyskano nie od osób, których dotyczą następujące informacje:

MERIDO jako Administrator danych Klientów informuje, iż:
1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
• zawarcia i realizacji umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, w tym w szczególności możliwość oferowania świadczenia usług oraz oferowanie produktów przez Administratora, lub podmioty z nim współpracujące. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• analityczne dla potrzeb ogólnej optymalizacji produktów i usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi Administratora oraz badania satysfakcji klientów celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług Administratora. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci analiz dla potrzeb optymalizacji produktów oraz badania satysfakcji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na ochronie jego praw. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.

4. Państwa dane mogą być aktualizowane i zbierane także ze źródeł publicznych, w szczególności takich jak Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Źródłem Państwa danych mogą być także spółki grupy kapitałowej KAMSOFT.

5. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do przetwarzana danych osobowych, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

6. Niezależnie od odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych wskazanych w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, odbiorcami danych każdorazowo mogą być:
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie części,
• inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, podmioty z grupy kapitałowej Administratora.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są także przez Spółkę Kamsoft S.A. jako właściciela praw licencyjnych do wszystkich systemów aptecznych, medycznych oraz finansowo-księgowych i kadrowo płacowych, jakie dystrybuujemy i wdrażamy dla naszych klientów. Jest to niezbędne ze względu na proces licencjonowania tych produktów, w którym wyłącznym dysponentem prawa do udzielania licencji jest Kamsoft S.A. Dla zapewnienia ciągłości i stabilności serwisu w ogólnopolskiej sieci serwisu produktów Kamsoft S.A. dystrybuowanych przez Spółkę oraz z racji posiadania wspólnego systemu teleinformatycznego do obsługi sprzedaży, w tym wspólnej centralnej kartoteki towarów i kontrahentów Państwa dane przetwarzane są również przez spółki zależne Kamsoft S.A. z naszej grupy kapitałowej – to jest: KAMSOFT MAZOWSZE, KAMSOFT PODLASIE, KAMSOFT POMORZE, KAMSOFT WARMIA.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przeniesienia swoich danych osobowych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.

11. W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych przez Administratora, pierwszeństwo ma treść odpowiednio ww. regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych.

Z każdym podmiotem, z którym MERIDO posiada umowę o współpracy została podpisana oddzielna umowa Powierzenia Danych, w której zostały zawarte wszelkie informacje na temat rodzaju i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Link do regulaminu przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE NA TEMAT KAMSOFT

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w KAMSOFT można znaleźć pod adresem: https://www.kamsoft.pl/daneosobowe/obowiazekinformacyjny