MERIDOnews.

Merido News – 6/2023


Czy widzieliście informację NFZ dotyczącą wymogu podpisu osoby odbierającej wyroby medyczne?

W dniu 06.02.2023 r. na stronach NFZ ukazał się komunikat w sprawie realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych na wzorze uproszczonym i konieczności złożenia czytelnego podpisu osoby odbierającej wyrób, który przedstawia stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia:

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2835) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które przed dniem 1 stycznia 2023 r. zostały wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane zachowują ważność. Należy przy tym podkreślić, iż zapisy ww. rozporządzenia nie zawierają żadnych regulacji w zakresie realizacji wystawionych przed dniem 1 stycznia 2023 r. zleceń, w szczególności nie zawierają zapisu regulującego potwierdzanie odbioru wyrobu medycznego w sposób odmienny niż określony w dotychczas obowiązującym wzorze.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wystawione na wzorze uproszczonym zlecenia powinny być realizowane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, który w zakresie odbioru wyrobu medycznego wymagał podpisu osoby odbierającej wyrób.”

Uproszczony wzór zlecenia charakteryzuje się tym, że ma tylko trzy strony a podpis osoby odbierającej jest widoczny na stronie 3 (gdzie na normalnym wzorze wniosku jest na stronie 5).

W przypadku realizacji zlecenia na uproszczonym wzorze w polu IV.C.8 nadal widnieje zapis „Czytelny podpis osoby odbierającej zawierający imię i nazwisko”, które zgodnie z powyższym komunikatem musi być uzupełnione.


Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy kontroli recept weterynaryjnych?

9 lutego 2023 roku weszły w życie zmiany prawne dotyczące wyłączenia ze sprzedaży na receptę weterynaryjną środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r.

Do czasu aktualizacji systemu do wersji zawierającej nową funkcjonalność, kontrola sprzedaży produktów na receptę weterynaryjną powinna być realizowana przez apteki ze szczególną uwagą.


Jak wygląda weryfikacja wydania leku w ramach realizacji e-Recepty wystawionej przez Felczera?

W jednej z ostatnich aktualizacji programu dodano weryfikację wydania leku w ramach realizacji e-Recepty wystawionej przez Felczera. W przypadku realizacji leku, którego nie powinien zaordynować Felczer, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Informacja o wystawieniu e-Recepty przez Felczera jest widoczna z poziomu okna e-Recepty.


Czy znacie nową opcję umożliwiającą włączenie wyświetlania informacji o cenie brutto towaru wynikającej z umowy NFZ na środki pomocnicze?

W APW13 Zakupy dodano informację o cenie brutto towaru wynikającej z umowy NFZ na środki pomocnicze (UMX) w oknie Edycja pozycji z poziomu dokumentu zakupu. Cena uwzględnia mnożnik apteczny. Informacja widoczna jest po włączeniu opcji APW13.2.102: Wyświetlaj na karcie zakupu informację o cenie brutto z umowy NFZ na środki pomocnicze.


Pobierz PDF