MERIDOnews.

Merido News – 6/2022

Czy wiecie o nowym rozwiązaniu do inwentaryzacji, weryfikacji dostawy, kompletacji towaru, czyli aplikacji mobilnej APTIX?

W wersji 2022.1.0.0 KS-AOW z dnia 11.01.2022 r. udostępniono wersje próbne APTIX:

 • mobilnej kompletacji towaru (APW11 Sprzedaż):

 • mobilnej weryfikacji dostawy (APW13 Zakupy):

 • mobilnej inwentaryzacji (APW14 Magazyn):

  

Dzięki aplikacji APTIX zainstalowanej na urządzeniu mobilnym można w wygodny sposób przeprowadzić inwentaryzację oraz zweryfikować dostawy w pomieszczeniu, w którym nie ma dostępu do komputera. Aplikacja ułatwia kompletację długiej listy leków z e-Recepty na zapleczu apteki. Więcej informacji można uzyskać z instrukcji dostępnej z poziomu KS-AOW > O systemie > „Aptix – Instrukcja mobilnej inwentaryzacji, weryfikacji dostaw oraz kompletacji recepty” lub w linku poniżej:

http://apteki.merido.pl/Aptix.pdf


Kiedy będzie przerwa w dostępie do wybranych funkcjonalności systemu OSOZ?

Informujemy, że w sobotę, 12 lutego od godziny 14:00 do niedzieli 13 lutego do godziny 14:00, odbywać się będą prace modernizacyjne infrastruktury systemowej platformy OSOZ. Celem modernizacji jest podniesienie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności działania oferowanych rozwiązań. Wymaga to jednak ich całkowitego wyłączenia, które będzie miało miejsce w okresie, kiedy są wykorzystywane w minimalnym stopniu i wyłączenie to spowoduje minimalne możliwe niedogodności. Systemy medyczne i apteczne będą działać w tym czasie normalnie, a modernizacja będzie miała wpływ wyłącznie na usługi dostępne w ramach OSOZ, do których w zakresie farmacji należą:

 • Leki on-line (KtoMaLek.pl),
 • Platforma Aptek Internetowych,
 • Powiadomienia OSOZ.

Firma Kamsoft będzie dokładać wszelkich starań, aby przerwy w dostępie do wybranych funkcjonalności były jak najkrótsze.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.02.10 [2022.1.1.0]

 • Dodano mechanizmy kontroli poprawności numeru dokumentu dla faktur sprzedaży.
 • Dodano możliwość edycji daty sprzedaży dla faktury niefiskalnej. Zablokowano możliwość edycji daty wystawienia. Edycja daty wystawienia będzie na dodatkowe uprawnienie 11_0040. Domyślnie uprawnienie wyłączone.
 • Dodano zabezpieczenie przed możliwością tworzenia wielu korekt dla pozycji sprzedaży leku robionego.
 • Zadanie z Giełdy Pomysłów: Rozszerzono komunikat ostrzegający przed wydaniem leku z innym numerem EAN niż zaordynowany na e-Recepcie. Dodano do porównania, nazwę handlową, nazwę międzynarodową, dawkę i postać leku. Dodano (opcjonalną) blokadę wydania leku z inną nazwą międzynarodową.
 • Blokada usuwania sprzedaży dla sprzedaży wystawionej przez operatora z niezdefiniowaną rolą biznesową lub rolą biznesową serwisanta.
 • Dodano możliwość realizacji e-Recepty na lek recepturowy od razu po jej odblokowaniu w oknie e-Recepty.
 • Poprawiono wykazywanie wydanej ilości opakowań na DRR przy zastosowaniu mnożnika lekospisowego.
 • Dodanie możliwości tworzenia nowych kartotek oraz dodawania do zamówienia produktów w Asystencie Sprzedaży Aptecznej oraz Komunikacie Aptecznym.

Zmiany w module APW13 – 2022.02.10 [2022.1.1.0]

 • Dodano mechanizmy kontroli poprawności numeru dokumentu dla faktur zakupu.
 • W oknie „Przeglądanie i poprawki wprowadzonych dokumentów” dodano możliwość ręcznego wprowadzenia daty zatwierdzenia dokumentu w przypadku, gdy data ta nie została ustawiona automatycznie (przycisk: „[F4] Popraw”).
 • Dodanie możliwości tworzenia nowych kartotek oraz dodawania do zamówienia produktów w Asystencie Sprzedaży Aptecznej oraz Komunikacie Aptecznym.

Zmiany w module APW13 – 2022.02.10 [2022.1.1.0]

 • Dodano obsługę komunikatu LEK 2.9 w zestawieniach refundacyjnych.

Zmiany w module APW22 – 2022.02.10 [2022.1.1.0]

 • W mechanizmie automatycznego wiązania dostawców z kartoteką centralną (menu Kartoteki -> Dostawcy -> Powiązania z centralną bazą dostawców) dodano możliwość powiązania po kodach FK, NIP, REGON, identyfikator w rej. medycznym. Wybór kodu dostępny po wybraniu funkcji [F2] Powiąż automat.

Zmiany w module APW23 – 2022.02.10 [2022.1.1.0]

 • Zadanie z Giełdy Pomysłów: Retaksacja recept: dodano filtrowanie po osobie weryfikującej sprzedaż.

Zmiany w module APW41 – 2022.02.10 [2022.1.1.0]

 • Dodano uprawnienie 11_0040 – Możliwość edycji daty wystawienia dla faktury sprzedaży. Domyślnie uprawnienie to będzie wyłączone.
 • Dodano opcję: APW11-Sprzedaż/2.Ustawienia globalne/165. Blokuj sprzedaż towaru z inną nazwą międzynarodową niż przepisano na e-Recepcie.

Czy wiecie, że od 12 lutego 2022 roku będą obowiązywały nowe wykazy leków, które mogą być sprzedawane poza aptekami?

Informujemy, że od dnia 12.02.2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów (Dz.U.2022 poz.208). Niezależnie od nowego wykazu, zgodnie z § 3. ww. rozporządzenia, placówki obrotu poza aptecznego oraz punkty apteczne, będą mogły dodatkowo przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, prowadzić obrót produktami leczniczymi w zakresie dotychczas przewidzianym dla tych kategorii podmiotów. Oznacza to, że przez ten okres (6 miesięcy) podmioty te będą mogły prowadzić obrót produktami leczniczymi, w których skład wchodzą substancje czynne ujęte w obecnie obowiązującym wykazie jak i nowym. Po tym okresie będzie możliwość prowadzenia obrotu produktami leczniczymi jedynie na podstawie nowego wykazu. Baza KS-BLOZ od 11 lutego 2022 roku zawiera informacje pochodzące z następujących aktów prawnych:

Obecnie obowiązujące wykazy:

 • rozporządzenie MZ z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych z późn.zm. (Dz.U.2009 poz.151 i 1234 oraz Dz.U.2010 poz.1352)
 • rozporządzenie MZ z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych z późn.zm. (Dz.U.2020 poz.2024)

Nowy wykaz:

 • rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów (Dz.U.2022 poz.208).

W poniedziałek 14.02 nasz serwis przeprowadzi stosowne zmiany we wszystkich punktach aptecznych, z którymi mamy umowę serwisową.


Czy apteki będą mogły starać się o niższe rachunki za gaz?


W połowie stycznia Naczelna Izba Aptekarska apelowała w Senacie o przyjęcie poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która umożliwi włączenie podmiotów prowadzących apteki do katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową. Senat jednak poprawki nie przyjął. Okazuje, że prawdopodobnie nie była ona konieczna. W ostatnich dniach niektóre Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowały, że ustawa w obowiązującym kształcie, daje prawo do obniżenia taryfy za gaz także aptekom. Jako podstawę wskazano ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (załączona niżej). Na jej mocy ochroną taryfową objęte zostaną m.in. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń. Przypomnijmy, że wszystkie polskie apteki mają podpisane umowy z NFZ na realizację recept refundowanych. Jednocześnie ponad 1000 aptek prowadzi szczepienia przeciw COVID-19, które niewątpliwie są świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych. Naczelna Izba Aptekarska skierowała do wicepremiera pismo z prośbą o udzielenie jednoznaczej odpowiedzi na pytanie: czy apteki są uprawnione do występowania o obniżenie opłaty za paliwo gazowe? Argumentem przemawiającym za taką możliwością jest realizowanie przez apteki usług farmaceutycznych będących świadczeniami zdrowotnymi. Treść pisma możecie pobrać ze strony:

http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/1298

Pobierz PDF