MERIDOnews.

Merido News – 46/2022

Czy wiecie, że apteki i punkty apteczne mogą płacić niższą stawkę za prąd od 1 grudnia?

Możliwość płacenia za prąd maksymalnie do 79 groszy, a nie standardowo 2 zł za 1 kWh ma każdy mikroprzedsiębiorca, czyli przedsiębiorca, który nie zatrudnia więcej niż 10 osób, a jego obroty albo aktywa nie przekraczają 2 mln euro za dwa lata wstecz. Te warunki spełnia większość aptek niezależnych i punktów aptecznych. Przedsiębiorcy powinni do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie dostawcy prądu. Wtedy niższa stawka będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. Dostawcy prądu na swoich stronach internetowych udzielają szczegółowych informacji w tej sprawie. Poniżej link do strony PGE, gdzie znajdziecie wzór oświadczenia, instrukcję jak wypełnić i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu


Jak uniknąć problemów z realizacją recept od 1 grudnia w związku z błędnym numerem PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów?

Okręgowe izby aptekarskie informują na swoich stronach internetowych, że od 1 grudnia 2022 roku brak numeru PESEL w danych farmaceuty w Centralnym Rejestrze Farmaceutów przejdzie z reguły walidacyjnej „Ostrzeżenie” w regułę „Błąd”. Spowoduje to brak możliwości wygenerowania DRR przez farmaceutę z brakującym lub błędnym numerem PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów. W celu sprawdzenia czy w CRF jest podany prawidłowy numer PESEL należy wejść na stronę https://crf.ezdrowie.gov.pl/Search i wpisać tylko swój numer PESEL. Jeżeli pokazało się imię, nazwisko, nr PWZF, specjalizacja oraz nazwa izby to znaczy, że numer PESEL figuruje w bazie CRF. W przypadku stwierdzenia braku lub błędnego numeru PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, należy skontaktować się z własną Okręgową Izbą Aptekarską. Tylko Okręgowa Izba Aptekarska może skorygować błąd.


Jakie zmiany w wyrobach medycznych na zlecenie wchodzą 1 stycznia 2023 roku?

15 listopada zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie ze znowelizowaną wersją rozporządzenia dokładnie opisane zostały konkretne wyroby medyczne, doprecyzowano również, kto może wystawić zlecenie na poszczególne produkty. Ponadto w dokumencie określono nowe limity dopłat, z których skorzystają między innymi pacjenci stomijni, diabetologiczni, osoby z problemem nietrzymania moczu czy osoby z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Zdrowia poprzez wprowadzone w wykazie zmiany i dodanie nowych pozycji znacznie poprawiło sytuację pacjentów z cukrzycą. Uwzględniło uwagi dotyczące stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, u pacjentów z cukrzycą typu I powyżej 26-go roku życia. Jak wskazano, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Możecie się z nim zapoznać na poniższej stronie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002319


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 2022.11.03 [2023.1.0.3] / [2022.4.0.3]:
• Leki on-line: poprawione filtrowanie na formatce zamówień klientów.
• Leki on-line: Umożliwienie kasowania pozycji zamówienia nawet przy blokadzie edycji, gdy zamówienie dotyczy towaru, który nie jest przyporządkowany do żadnego będącego na stanie apteki.
• Leki on-line: poprawienie błędu „Niezgodność ilości – powinny być wszystkie na liście” występującego przy ręcznym przypisywaniem towaru do zamówienia przed działaniem automatu, który na podstawie faktury robi rezerwacje.
• Poprawa sprzedaży: optymalizacja i drobne usprawnienia wyszukiwania po kwocie zapłaty oraz po numerze towaru.

Zmiany w module APW14 2022.11.03 [2023.1.0.3] / [2022.4.0.3]:
• Dodano możliwość aktualizacji nazwy handlowej w procesie poprawy bazy leków na podstawie bazy BLOZ (Pajączek). Aktualizacja możliwa po zaznaczeniu opcji APW14.1.35: „Aktualizuj nazwę handlową przy aktualizacji nazwy z BLOZ”. Opcja domyślnie nieaktywna.

Zmiany w module APW21 2022.11.03 [2023.1.0.3] / [2022.4.0.3]:
• Rozszerzono numer Regon świadczeniodawcy do 14-tu znaków na wydruku „Ewidencja zrealizowanych zapotrzebowań”.

Zmiany w module APW23 2022.11.03 [2023.1.0.3] / [2022.4.0.3]:
• Rozszerzono numer Regon świadczeniodawcy 14-tu znaków w filtrze Przeglądu sprzedaży.


Czy widzieliście nową listę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znalazło się na niej teraz 217 pozycji. Baza KS-BLOZ od dnia 17 listopada 2022 r. zawiera produkty oznaczone znacznikiem „Odmowa realizacji” zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 17 listopada 2022 (D. Urz. M. Z. z dnia 16.11.2022, poz.118).

W systemie aptecznym KS-AOW podczas aktualizacji bazy KS-BLOZ z poziomu modułu APW44 Komunikacja – CTRL+1 Pełny KS-BLOZ dodatkowy znacznik „Wymagane wysyłanie odmów realizacji do GIF” przenosi się automatycznie na apteczną kartę towaru.


Czy wiecie, że Naczelna Rada Aptekarska zbiera propozycje zagadnień, które powinny zostać uregulowane lub doprecyzowane w Kodeksie Etyki Aptekarza?

Naczelna Rada Aptekarska przypomina, że 19 maja 2021 r. powołany został „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej”. Zespół ten ma na celu przygotowanie propozycji zmian przepisów obowiązującego obecnie Kodeksu Etyki Aptekarza. Mając na uwadze powyższe, będzie wdzięczna za przesyłanie propozycji zagadnień, które powinny zostać uregulowane lub doprecyzowane w Kodeksie Etyki Aptekarza do dnia 30 listopada 2022 r. na adres: kodeksetykiaptekarza@nia.org.pl. Rada podkreśla ponadto, że „wszystkie propozycje zostaną przedstawione i omówione przez Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pobierz PDF