MERIDOnews.

Merido News – 37/2022

Jak zareagować, gdy przyjdzie wiadomość e-mail w sprawie nowego certyfikatu PLMVS/KOWAL lub pojawi się komunikat w KS-Aptece, że certyfikat niedługo wygaśnie?

Przypominamy, że certyfikaty dostępowe do systemu PLMVS/KOWAL, które umożliwiają weryfikacje serializowanych produktów leczniczych, są ważne przez dwa lata od momentu ich wygenerowania. Na dwa miesiące przed ich wygaśnięciem, system automatycznie utworzy nowy certyfikat i prześle dane niezbędne do jego pobrania na adres mailowy danej placówki wskazany w Rejestrach Medycznych. Gdy zostanie mniej niż 60 dni do upływu ważności certyfikatu, w KS-Aptece po wejściu na sprzedaż pojawi się odpowiedni komunikat:

W KS-Aptece jest funkcjonalność umożliwiająca pobranie nowego certyfikatu bezpośrednio z KS-Apteki. W tym celu należy przejść do modułu 41.Administrator -> Wizytówka -> Zakładka KOWAL

W przypadku problemów z pobraniem i instalacją certyfikatu prosimy o kontakt z naszym serwisem.


Czy widzieliście komunikat dotyczący upływającego terminu ważności certyfikatów P1, które umożliwiają realizacje e-Recept?

Na przełomie października i listopada w większości aptek tracą ważność certyfikatów P1, które umożliwiają realizacje e-Recept. 30 dni przed upływem ważności certyfikatów w KS-Aptece po wejściu na sprzedaż pojawi się poniższy komunikat:

Certyfikaty należy odnowić poprzez wysłanie przez kierownika apteki wniosku na platformie ezdrowie. Nasz serwis sukcesywnie pomaga w przygotowaniu wniosku, wygenerowaniu i instalacji nowych certyfikatów w KS-Aptece wszystkim aptekom, które mają z nami podpisaną umowę serwisową.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW13 2022.09.15 [2022.3.0.7]
• Poprawiono błąd podczas przyjęcia dokumentu zakupu na magazyn. Błąd mógł powodować powrót dokumentu do bufora.

Zmiany w module APW21 2022.09.15 [2022.3.0.7]
• Dodano pytanie o nr korekty na wydruku „Zestawienia zbiorczego” dla korekty zestawienia refundacyjnego. Wydruk dostępny jest z poziomu Zestawienia refundacyjne -> Edycja zestawienia refundacyjnego -> F10 Wydruk.

Zmiany w module APW35 2022.09.15 [2022.3.0.7]
• Dodano ograniczenie wpisania zbyt dużej wartości w pole „Cena ustalona” w definicji promocji. Wpisanie zbyt dużej wartości powodowało błąd podczas zapisu promocji.


Za jakie stwierdzone nieprawidłowości apteka musi zwrócić nienależną refundację?

Jak wynika ze sprawozdania NFZ w I półroczu 2022 roku Terenowe Wydziały Kontroli przeprowadziły 103 postępowania kontrolne w zakresie realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, z czego 94 zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Z 32824 skontrolowanych recept błędy stwierdzono w przypadku 9656 recept. Najwyższą karę na aptekę nałożył TWK I we Wrocławiu w wyniku, której apteka ma zwrócić ponad 3,4 mln zł.

Najczęstsze nieprawidłowości w aptekach stwierdzone przez Terenowe Wydziały Kontroli to:
• niesprawozdania lub przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept;
• wydania większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania lub przy braku podanego sposobu dawkowania;
• braku potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK);
• zastosowania przez aptekę innej marży detalicznej niż wynikająca z ustawy o refundacji;
• braku podpisu i pieczątki lub imienia i nazwiska osoby realizującej receptę;
• realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji;
• nieprawidłowego wykonania leku recepturowego;
•wydania leku lub wyrobu medycznego innego niż zaordynowany na recepcie, niespełniającego wymogów zamiennika.


Jakie są najważniejsze zasady wystawiania recept farmaceutycznych?

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, pacjent może uzyskać niezbędny lek bez recepty od lekarza. W takiej sytuacji receptę farmaceutyczną może wypisać wyłącznie farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawodu. Najważniejsze zasady recept farmaceutycznych:
• farmaceuta może jedynie przepisać najmniejsze dostępne opakowanie produktu, który został dopuszczony do obrotu w Polsce,
• receptę farmaceutyczną można wystawić maksymalnie na 180 dni kuracji,
• na receptę farmaceutyczną nie mogą zostać przepisane leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe,
• farmaceuta podczas wystawienia e-recepty w aptece może przeprowadzić wywiad medyczny,
• pacjent może zostać poproszony o podpisanie oświadczenia o aktualnie zażywanych lekach albo o stanie swojego zdrowia,
• recepta farmaceutyczna jest realizowana z odpłatnością 100%.


Pobierz PDF