MERIDOnews.

Merido News – 36/2022

Jakie dane farmaceuta może poprawić lub uzupełnić na recepcie?

W przypadku, kiedy dane na recepcie wymagają dokonania poprawek lub uzupełnienia braków, w wielu przypadkach może uczynić to osoba, która realizuje receptę. Musi jednak pamiętać o tym, że wówczas nastąpi realizacja warunkowa. Dlatego też poprawki lub uzupełnienie braków może nastąpić tylko na podstawie innych dokumentów bądź rejestrów. Zbyt duże braki danych wskazują na ryzyko nieautentyczności dokumentu. Jest wówczas również niemożliwe ustalenie stanu faktycznego. Dlatego też za każdym razem to pracownik apteki musi ocenić, czy istnieje rzeczywista możliwość uzupełnienia informacji, których recepta nie objęła. Zmiana lub uzupełnienie brakujących danych musi być poczyniona w taki sposób, by znalazły się one w odpowiednich polach recepty elektronicznej, a finalnie w komunikacie elektronicznym, który jest przekazywany do Narodowego Funduszu Zdrowia.


Jak sprawdzić, gdzie są wykonywane szczepienia przeciw grypie?

Szczepienie przeciw grypie będzie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, które zgłoszą się do akcji szczepień. Dzieci mogą być szczepione tylko w placówkach medycznych (podmiotach leczniczych). Szczepionki przeciwko grypie dostaną bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki):
• kobiety w ciąży,
• seniorzy w wieku powyżej 75 lat.
Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.:
• pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych,
• pacjenci powyżej 65 lat,
• dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.
Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie.

Poniżej link do strony z aktualnym wykazem placówek medycznych i aptek, w których można zaszczepić się przeciwko grypie:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-przeciwko-grypie-sprawdz-gdzie-sie-zaszczepisz


Czy wiecie, że NFZ zwiększa nadzór nad aptekami nieprawidłowo realizującymi recepty?

2 września do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokument wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane. Resort zdrowia zaproponował też kilka zmian dotyczących kar umownych dla aptek. Jedną z istotniejszych zmian, które ministerstwo zdrowia chce wprowadzić w rozporządzeniu, jest ta dotycząca zasad wypłaty refundacji za recepty papierowe. Apteka nie uzyska zwrotu refundacji w przypadku gdy zrealizuje ze zniżką fałszywą receptę papierową, a więc posiadającą numery, które nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu.

Link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363702/katalog/12909059#12909059


Jakie propozycje zmian dla suplementów diety szykuje Główny Inspektorat Sanitarny?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o przygotowywanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przewiduje on wprowadzenie ogromnych zmian na rynku suplementów diety. Dotyczą one zarówno instrumentów nadzoru nad tym rynkiem, ale też zasad reklamowania tej kategorii produktów. W projekcie zaproponowano przepis dotyczący obowiązkowego zamieszczania komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, tj.: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.” Projekt przewiduje także uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety. Proponuje się wprowadzenie zakazu wykorzystywania w reklamach wizerunku autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne, przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W projekcie przewiduje się też odseparowanie produktów leczniczych i suplementów diety oferowanych w aptekach, punktach aptecznych czy też placówkach obrotu pozaaptecznego.

Więcej informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie dowiecie się w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia


Pobierz PDF