MERIDOnews.

Merido News – 35/2023


Czy realizowaliście już sprzedaż leków według nowych uprawnień?

W aktualizacji KS-Apteki z dnia 2023.08.31 [2023.2.0.3] umożliwiono realizację recept w systemie KS-AOW z nowym uprawnieniem „DZ” – Dziecko, którego stosowanie uregulowane jest w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uprawnienie przysługuje osobom do ukończenia 18 roku życia i daje prawo do nabycia bezpłatnych leków określonych w wykazie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu. Nowe uprawnienie widoczne jest na karcie towaru w zakładce [Ctrl+1] Odpłatności, kolumna Dz.

Informujemy również, że baza KS-BLOZ od dnia 31 sierpnia 2023 r. zawiera informacje o bezpłatnych lekach dla osób do 18 roku życia i osób powyżej 65 lat zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zaczęło obowiązywać od 1 września 2023 r.

Specjalnie dla Państwa nasz serwis pracował wczoraj do 22:00 aktualizując KS-AOW do najnowszej wersji i przygotowując BLOZ buforowy we wszystkich aptekach mających podpisaną z nami umowę serwisową, aby od rana można było rozpocząć pracę zgodnie z nowymi wymogami prawnymi.


Czy widzieliście zmiany w systemie KS-AOW związane nowym uprawieniem DZ?

W związku z nowelizacją Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Ustawa z dnia 13.07.2023), dostosowano system KS-AOW do obsługi nowego uprawnienia „DZ” – Dziecko. Uprawnienie umożliwia bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne osobom do ukończenia 18 roku życia.

W Module Sprzedaży w systemie KS-AOW zostały wprowadzone następujące zmiany:

– Rozbudowano kartę leku – w zakładce [Ctrl+1] Odpłatności została dodana kolumna z dodatkowym uprawnieniem „Dz” – Dziecko.

  

– Rozbudowano kartę BLOZ – w zakładce [Ctrl+1] Odpłatności została dodana kolumna z dodatkowym uprawnieniem „Dz” – Dziecko.

– W module APW11 Sprzedaż w oknie Wprowadzenie kodów z recept wprowadzono możliwość wyboru uprawnienia Dz – Dziecko za pomocą przycisku [ALT+D] Dziecko. Po jego wybraniu, w polu „Uprawnienie” pojawi się dodatkowe oznaczenie „DZ”. Podświetlenie uprawnienia “DZ” na czerwono informuje o braku podania numeru PESEL.

Dokładną instrukcję do nowego uprawnienia znajdziecie TYM LINKIEM.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 z dnia 2023.08.31 [2023.2.0.3]

  • Umożliwienie realizacji recept z nowym uprawnieniem DZ (leki bezpłatne dla osób poniżej 18 roku życia), którego stosowanie uregulowane jest w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    Funkcjonalność nie zawiera na tą chwilę możliwości sprawozdawania takich realizacji do NFZ. Taka funkcjonalność zostanie dostarczona w jednym z kolejnych wydań.
  • Leki on-line – rezerwacje: rozwiązano problem objawiający się brakiem wiązania leków w kolejce przypisanych do rezerwacji w przypadku opóźnień z łącznością z serwerem OSOZ.

Czy wiecie jak ręcznie wprowadzić numer zgody Prezesa URPL na pozycji dokumentu zakupu?

W aktualizacji [2023.2.0.3] dodano możliwość wprowadzenia numeru zgody Prezesa URPL na pozycji dokumentu zakupu. Opcja dostępna jest w menu [Ctrl+F2] Zmiany > Numer Zgody Prezesa.


Pobierz PDF