MERIDOnews.

Merido News – 3/2022

Czy wiecie, że od 1 lutego najprawdopodobniej zmienią się stawki VAT dla niektórych produktów w aptekach i punktach aptecznych?

Zgodnie z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który został przegłosowany w Sejmie RP i przekazany do Senatu, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. podatek VAT na niektóre towary spożywcze, znajdujące się w obrocie m.in. w aptekach czy hurtowniach farmaceutycznych, może zostać obniżony do 0%. Przedmiotowe zmiany wejdą w życie w przypadku podpisania przez Prezydenta uchwalonej przez parlament ustawy i jej opublikowania. W celu zapewnienia podmiotom rynku zdrowia wiarygodnych informacji, firma KAMSOFT S.A. zwróciła się do producentów z prośbą przedmiotowych towarów o zweryfikowanie poprawności właściwego kodu CN, typu produktu, a zwłaszcza stawki podatku VAT, dla produktów zarejestrowanych w Bazie KS-BLOZ. Ponadto, KAMSOFT S.A. podejmuje szereg innych działań by Baza KS-BLOZ zawierała jak najbardziej dokładne i kompletne informacje.

Pragniemy podkreślić, iż niezależnie od starań podejmowanych przez KAMSOFT S.A. w celu zaktualizowania informacji dotyczących stawek VAT dla produktów, stanowiących towary spożywcze, użytkownik Bazy KS-BLOZ zobowiązany jest, zgodnie z Regulaminem Użytkownika Bazy KS-BLOZ, zweryfikować wskazane w Bazie KS-BLOZ informacje, w tym wskazane stawki podatku VAT, przed wykorzystaniem ich w działalności apteki. Ponadto, w niektórych przypadkach użytkownik będzie zobowiązany samodzielnie określić właściwą stawkę VAT. Prosimy w tym zakresie o zwrócenie szczególnej uwagi na produkty z kategorii: środki spożywcze, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środki spożywcze wzbogacone.

Już teraz sugerujemy sprawdzenie poprawności przypisania produktów do bazy BLOZ oraz uzupełnienie numeru BLOZ dla produktów nieprzypisanych, w szczególności dla podanych powyżej kategorii. Ułatwi to późniejszą aktualizację


Jak będzie wyglądała realizacja e-Recepty transgranicznej w systemie KS-Apteka?

W wersji 2022.1.0.0 KS-AOW z dnia 11.01.2022 r. zostało opublikowane rozwiązanie dotyczące realizacji e-Recepty transgranicznej w wersji zapoznawczej, przygotowanej do przeprowadzenia pilotażu. Do korzystania z rozwiązania wymagamy jest system KPK, którego dostawcą jest Centrum e-Zdrowia. Jak tylko CeZ udostępni KPK, apteki będą mogły pilotażowo korzystać z funkcjonalności. Po okresie pilotażu przedstawiona zostanie oferta na docelowe rozwiązanie produkcyjne. Już teraz można zapoznać się z instrukcją, w której zaprezentowany został sposób realizacji e-Recepty transgranicznej w systemie KS-AOW. Dokument znajduje się w menu głównym systemu (zakładka o systemie > „Realizacja e-Recepty transgranicznej – wersja zapoznawcza”) lub w linku poniżej:
http://apteki.merido.pl/eRecepta_trans.pdf


Jak apteka może zgłosić się do pilotażu przeglądów lekowych?

Do 7 lutego mogą zgłaszać się apteki i farmaceuci zainteresowani udziałem w oficjalnym pilotażu przeglądów lekowych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Nabór prowadzi Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z treścią Rozporządzenia realizatorem pilotażu może być apteka, która spełnia następujące wymagania:

 • zgłosiła podmiotowi leczniczemu gotowość do udziału w pilotażu;
 • realizuje umowę na realizację recept refundowanych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem” i przedstawi jej kopię podmiotowi leczniczemu;
 • nie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie;
 • spełnia warunki określone w § 5;
 • zatrudnia farmaceutę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6;
 • wyrazi zgodę na poddanie się nadzorowi podmiotu leczniczego w zakresie realizacji pilotażu.

Przegląd lekowy w ramach pilotażu przeprowadza farmaceuta zatrudniony w aptece będącej realizatorem pilotażu, który ukończył studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej lub posiada co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju, potwierdzającym kwalifikacje tego farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych.
W poniższym linku podane są dokładne informacje jak zrobić zgłoszenie:
http://skhs.pl/ogloszenie-w-sprawie-wyboru-realizatorow-pilotazu-przegladow-lekowych-prowadzonych-w-aptekach-ogolnodostepnych-na-terenie-calej-polski-zgodnie-z-trescia-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-z-dnia-2-grudn/?fbclid=IwAR2cPOPDJluw_S96EoucBAc7HXDjeYdfE_7uTTYrYoLkXiBSDjKVEDD8INE


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.01.20 [2022.1.0.4]:

 • Poprawiono wystawienie zapotrzebowania na psychotropy.
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie wydania leku refundowanego zamiast zaordynowanego na e-Recepcie leku nierefundowanego.
 • Poprawiono funkcję Zmiany ceny detalicznej w sprzedaży podstawowej. Przy udzielaniu rabatu podczas sprzedaży [Shift+F12] w przypadku towaru z mnożnikiem aptecznym, blokowana była możliwość udzielenia rabatu z komunikatem: „Wartość rabatu przekracza miesięczny limit”, mimo, że limit nie został przekroczony.
 • Poprawiono problem usuwania podsumowania zapłaty dla ostatniej sprzedaży zafiskalizowanej. Problem się generował przy próbie usuwania wszystkich pozycji z faktury zbiorczej.
 • Poprawa działania funkcji ustawiającą formę płatności na formatce nagłówka dokumentu. Problem pojawiał się dla faktur, wystawionych do paragonów, gdzie data wystawienia była większa od daty sprzedaży, podczas edycji/korekty takiej faktury.

Zmiany w module APW12 – 2022.01.20 [2022.1.0.4]:

 • Lista braków: poprawiono funkcję sortowania po kolumnie ilość ogólna.
 • Pozycje zamówienia: poprawiono opisy pojawiające się po najechaniu myszką na nagłówki kolumn.

Zmiany w module APW14 – 2022.01.20 [2022.1.0.4]:

 • Poprawa wyświetlania danych w mobilnej inwentaryzacji – usunięte pozycje faktur.

Zmiany w module APW21 – 2022.01.20 [2022.1.0.4]:

 • Środki pomocnicze: poprawiono raport „Zestawienie od 01.09.2013”.

Zmiany w module APW44 – 2022.01.20 [2022.1.0.4]:

 • Rozszerzono test KS-EWD o sprawdzanie możliwości zalogowania do serwisu uwierzytelniającego KS-OmniPharm One (menu KS-EWD -> Test połączenia).

Zmiany w module APW68 – 2022.01.20 [2022.1.0.4]:

 • Aktualizacja statusów pobieranych ze ZSMOPL dla komunikatów braków.

Czy widzieliście podsumowanie roku 2021 w systemie KS-AOW?

Zapraszamy do zapoznania z materiałem filmowym stanowiącym podsumowanie tego, co wydarzyło się w systemie aptecznym KS-AOW w minionym 2021 roku. Materiał jest dostępny po kliknięciu w poniższą grafikę:


Za jakie słowo umieszczone na sali sprzedaży apteka dostała 21 000 zł kary?

W trakcie kontroli doraźnej jednej z dolnośląskich aptek inspektorzy odnotowali, że nad jednym z regałów w izbie ekspedycyjnej umieszczono hasło „Promocja”. Na tej podstawie Dolnośląski WIF wszczął z urzędu postępowanie w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek – art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. W trakcie postępowania przedstawiciel apteki wyjaśniał, że na półkach pod napisem “asortyment układany jest na podstawie atrakcyjnej/promocyjnej ceny zakupu”. Jednocześnie zaraz po kontroli WIF właściciel apteki usunął napis z regału. Ostatecznie jednak Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że doszło w tym przypadku do naruszenia zakazu reklamy aptek. W jego ocenie celem wspomnianego działania było zareklamowanie apteki ogólnodostępnej i jej działalności. Organ swoją ocenę sytuacji oparł na dotychczasowych wyrokach sądów administracyjnych, w których potwierdzono, że umieszczenie w aptece/w gazetce udostępnianej w aptece hasła „Promocja” jest naruszeniem zakazu reklamy apteki i jej działalności. Mimo, że apteka usunęła napis, a tym sposobem zaprzestała naruszać przepisy, zgodnie z Prawem farmaceutycznym WIF musiał nałożyć na jej właściciela karę finansową. Jej maksymalna wysokość wynosi w takich sytuacjach 50 000 zł. Dolnośląski WIF uznał, że za opisane naruszenie kara powinna wynieść 21 000 zł. Jako uzasadnienie dla tak wysokiej kary, organ wskazał długi czas prowadzenia reklamy (od czerwca 2016 r. do listopada 2021 r.). WIF uznał, że w tym przypadku „waga (stopień) naruszenia prawa administracyjnego nie była znikoma (-y), o czym świadczą okres naruszenia prawa, zastosowana forma reklamy i jej treść (jawnie i w sposób niebudzący wątpliwości naruszająca przepis art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego)”.

Pobierz PDF