MERIDOnews.

Merido News – 25/2024


Czy wiecie, że został udostępniony BLOZ symulacyjny zawierający zmiany list refundacyjnych od 1 lipca?

W dniu 19.06.2024 r. został opublikowany BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego przez MZ do konsultacji publicznych w dniu 14 czerwca 2024 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.07.2024 r.

Instrukcję do samodzielnego pobrania i wgrania projektu zmian w aptece można znaleźć tutaj.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia


Czy wiecie, że zmieniła się lista produktów, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne?

W ramach nowelizacji do wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez uprawnione położne dodano octan uliprystalu. To środek stosowany w antykoncepcji awaryjnej. Do leków, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne dodano też preparaty zawierające Sulfathiazolum argentum. To grupa leków do stosowania na skórę, wykorzystywana do leczenia trudno gojących się ran, oparzeń. Rozszerzono też wykaz leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych, dodano dwie substancje czynne:
• Furazidinum – postacie do podawania doustnego;
• Fosfomycinum trometamolum – postacie do podawania doustnego
Dodatkowo wykaz poszerzono o produkty immunologiczne do szczepień ochronnych, które pielęgniarki i położne posiadające kwalifikacje będą mogły wystawiać receptę.

BLOZ od dnia 18 czerwca 2024 r. zawiera zaktualizowane produkty do samodzielnego ordynowania przez pielęgniarki i położne w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z: „Rozporządzeniem MZ z dnia 12.06.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (D.U. z dnia 14.06.2024, poz.876)”, które obowiązuje od 15.06.2024 r.

Aktualizację kart towarowych na podstawie BLOZ z dnia min. 18 czerwca 2024 r. należy wykonać w Module 14.Magazyn / 4.Poprawa leków i zak. Podczas tworzenia bufora leków należy zaznaczyć pozycję “Ostrzeż., wskaź., droga podania, ilość w opak., DDD”. Nasz serwis sukcesywnie aktualizuje karty towarowe w aptekach, które mają umowę serwisową.


Jakie nowe ostrzeżenie zostało dodane do KS-Apteki?

W wersji 2024.1.0.7 KS-Apteki z dnia 2024.06.13 dodano ostrzeżenie o braku wpisanego numeru potwierdzenia na import docelowy podczas wprowadzania faktury zakupu:

  

Ostrzeżenie wyświetlane jest podczas zatwierdzania dokumentu zakupu oraz w podglądzie pozycji dokumentów zakupu:

Ta informacja jest wymagana w raporcie ZSMOPL. Raport bez numeru potwierdzenia na import docelowy (dla określonych pozycji) nie zostanie przyjęty i zostanie zwrócony błąd.

Pobierz PDF