MERIDOnews.

Merido News – 10/2022

Czy pamiętacie, aby przygotować raport o lekach przekazanych do utylizacji za rok 2021 do BDO?

 

Przypominamy, że podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Roczne sprawozdania za 2021 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) na stronie: 

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań oraz filmy – krok po kroku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

 

W razie problemów zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.


 

Jak ma wyglądać nowy dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu farmaceuty?

 

W ostatnim numerze Merido News poinformowaliśmy Was, że opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”. Dokument ma formę książeczki z naklejką personalizacyjną o wymiarach:

 • Format książeczki: 125 x 88 mm
 • Format naklejki: 83 x 119 mm

Dokument ten będzie zawierał dane pozwalające na ustalenie tożsamości jego posiadacza, w tym jego fotografię oraz elementy zabezpieczające:

 1. przed fałszerstwem w podłożu:
  • papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
  • papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
  • znak wodny dwutonowy umiejscowiony,
  • włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym;
 2. przed fałszerstwem w druku:
  • druk offsetowy,
  • dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego,
  • mikrodruki,
  • element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
  • nadruk wykonany farbą irydyscentną;
 3. pozostałe elementy zabezpieczające:
  • zabezpieczona nić introligatorska aktywna w promieniowaniu ultrafioletowym,
  • moletowana okładka,
  • elementy wykonane techniką foliodruku oraz nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym naniesione na okładce,
  • klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża,
  • numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym

Poniżej przedstawiamy jak będzie wyglądał nowy dokument:


Jak można wycofać realizację świadczenia na wyroby medyczne z eZWM w KS-Aptece?

 

W przypadku pomyłki podczas realizacji zlecenia na wyroby medyczne w
systemie eZWM należy zrobić korektę w poprawie sprzedaży ALT+K.
Pamiętajcie, że korekta nie usunie realizacji po stronie SZOI, aby tam
anulować realizację należy na otwartym oknie zlecenia wcisnąć skrót
CTRL+S. Po wyświetleniu realizacji wybieramy odpowiednią pozycję i
klikamy na „Wycofanie zlecenia”. Wycofanie można wykonać tylko do 60
min po realizacji zlecenia.


Czy farmaceuta może sprzedać produkt leczniczy osobie niepełnoletniej?

 

Sprzedaż produktów leczniczych niepełnoletnim może budzić
wątpliwości. W konkretnych sytuacjach osoba niepełnoletnia może być
jedynym członkiem rodziny, fizycznie zdolnym do nabycia i dostarczenia
leków. Co więcej, sam może być pacjentem wymagającym pilnego i
systematycznego leczenia. Względy te przemawiają jednoznacznie
przeciwko rozwiązaniom radykalnym, które mogłyby polegać m.in. na
wprowadzeniu zakazu wydawania produktów leczniczych małoletnim. Warto
jednak zastanowić się, jakie instrumenty pozwalające na redukcję omawianych
ryzyk społecznych przewiduje obowiązujące prawo. Zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych:
§ 5. Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
może nastąpić, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
2) konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
3) od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
4) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia;
5) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Powyższy przepis gwarantuje farmaceucie prawo (ale nie obowiązek) odmowy wydania produktu leczniczego kupującemu, który nie ukończył 13. roku życia. Przepisy nie wskazują jednak, w jakich sytuacjach może dojść do odmowy wydania leków dziecku. Dopuszczalne jest przyjęcie, że farmaceuta ma prawo odmówić wydania leku, jeżeli okoliczności sytuacji budzą jego wątpliwości co do celu nabycia danego produktu, w szczególności, gdy dziecko nie jest pewne, o który lek chodzi, nie potrafi wytłumaczyć, kto zlecił mu nabycie leku lek jest niebezpieczny dla życia i zdrowia (np. ma wysoki potencjał uzależniający).
Powyższy przepis odnosi się nabywcy-dziecka, które nie ukończyło 13. roku życia. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że farmaceuta może odmówić sprzedaży leku małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, ale nie ma jeszcze 18 lat. Możliwość taka wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego, które ograniczają zdolność do czynności prawnych osób poniżej 18. roku życia (tj. zgodnie z Kodeksem, osoby poniżej 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, zaś osoby w okresie 13-18 r.ż. dysponują ograniczoną zdolnością do czynności prawnych).

Pobierz PDF