MERIDOnews.

Merido News – 1/2022

Czy słyszeliście o cyklu bezpłatnych szkoleń Kamsoft dla farmaceutów i techników farmaceutycznych pracujących na co dzień w systemie KS-Apteka?

 

 

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez firmę Kamsoft cykl
szkoleń on-line pt. „Przydatne funkcje w systemie KS-AOW podczas
realizacji e-Recept i nie tylko”. Podczas tych spotkań zostaną pokazane
zmiany oraz najnowsze funkcjonalności związane z realizacją e-Recept w
systemie KS-AOW, a także udzielone zostaną odpowiedzi na pytania w
tym zakresie. Szkolenia przeznaczone są dla magistrów farmacji oraz
techników farmaceutycznych na co dzień pracujących z systemem KS-AOW,
a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zaplanowane są 4 spotkania on-line:
• „Przydatne skróty klawiszowe w systemie KS-AOW”, termin: 20.01.2022
r., godz. 10.00
• „Realizacja e-Recept – jak usprawnić sobie pracę?”, termin: 27.01.2022 r.,
godz. 10.00
• „Korekty sprzedaży a refundacja”, termin: 03.03.2022 r., godz. 10.00
• „Pomocne funkcje w retaksacji recept”, termin: 10.03.2022 r., godz. 10.00
Każda osoba zarejestrowana na szkolenie otrzyma również link do
nagrania ze szkolenia (jeśli np. obowiązki zawodowe lub inne nie pozwolą
jej wziąć udziału w szkoleniu o wyznaczonej godzinie). Link będzie
aktywny przez 48h od wydarzenia.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna na stronie www.osoz.pl/aow


Czy wiecie, że od 1 stycznia obowiązują nowe limity transakcji bezgotówkowych?

Od 1 stycznia 2022 zmianie uległy limity transakcji bezgotówkowych dla
konsumentów oraz przedsiębiorców zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29
października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dn. 23.11.2021, poz. 2105).

Zgodnie z Art. 18. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2020 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:
„Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za
pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji

(Dz.U. z 2020 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:

„Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji

z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Zgodnie z Art. 22. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

„W art. 19 w pkt. 2 wyrazy 15 000 zł” zastępuje się wyrazami 8000 zł”;

„Art. 19 Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

System KS-Apteka umożliwia włączenie ostrzeżeń lub blokad dla transakcji gotówkowych powyżej określonej kwoty (domyślnie zostanie ustawiona kwota 8 000 zł) W tym celu należy użyć odpowiednich opcji w module 41 Admin/Opcje Globalne (162,163).


Których leków brakuje w Polsce?

 

29 grudnia Minister Zdrowia wydał kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Grudniowy wykaz liczy 215 pozycji leków w różnych opakowania, postaciach i dawkach. Poprzedni, z 29 października, liczył 219 pozycji.

Nowe na wykazie
W grudniowym wykazie znalazły się leki wziewne, zawierające budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny: Airbufo Forspiro (160 mcg + 4,5 mcg), Bufomix Easyhaler (160 mcg + 4,5 mcg), DuoResp Spiromax (160 mcg + 4,5 mcg), Symbicort Turbuhaler. Dopisano również lek Envarsus (tacrolimus), tabletki o przedłużonym uwalnianiu w różnych dawkach: 0,75 mg, 1 mg i 4 mg. Są też dwa preparaty stosowane w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej: Neocate Junior (o smaku neutralnym) 400 g, Neocate LCP 400 g.

Produkty usunięte z wykazu
Wśród usuniętych preparatów są szczepionki przeciwko grypie: Fluenz Tetra, Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra. Usunięto też insuliny: Insuman Basal (Insulinum humanum), Insuman Comb 25 (Insulinum humanum), Insuman Rapid (Insulini iniectio neutralis). A także dwie immunoglobuliny ludzkie: Ig Vena (Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum) 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml (w wykazie pozostają preparaty w dawkach: 50 ml, 100 ml i 200 ml), Gammanorm (Immunoglobulinum humanum normale) 165 mg/ml 1 fiol. 10 ml (w wykazie pozostaje preparat 20 ml). Z wykazu znika też 7 pozycji przeciwzakrzepowego Fragminu w różnych dawkach.


 

Jakie zmiany szykują się w recepturze aptecznej?

Uregulowanie marży na leki recepturowe jest jednym z celów potężnej nowelizacji kilkunastu ustaw, której projekt resort zdrowia oddał właśnie do konsultacji publicznych. Zakłada on rewolucyjne zmiany w zasadach współfinansowania tego typu preparatów. Ministerstwo wprost pisze, że to sposób na zahamowanie procederu „zawyżania” kosztu wykonywania leków recepturowych, który z roku na rok sprawia, że NFZ przeznacza na ten cel coraz większe środki. Pod względem wartości refundacji rynek leków recepturowych rośnie znacznie szybciej niż rynek pozostałych leków. W 2019 r. wartość refundacji leków recepturowych wyniosła 454 mln zł. Względem 2015 r. wartość ta wzrosła o 73%, podczas gdy wartość refundacji leków ogółem wzrosła o 18%. Na poziomie wybranych województw, zaobserwowano niemal dwukrotny wzrost refundacji w tych latach. Jednocześnie obserwowany jest spadek liczby realizowanych recept na te leki, co w efekcie przekłada się na 2,5-krotny wzrost średniej wartość refundacji recepty z 65 zł w 2015 r. do 140 zł w 2019 r. Służyć temu mają dwa rozwiązania. Pierwszy to wprowadzenie limitów cen leków recepturowych. Jak uzasadnia resort zdrowia, celem jest zatrzymanie wzrostu cen, który wynika z obecnego mechanizmu nijako „promującego” wzrost cen. Warto zwrócić uwagę, że to samo rozwiązanie zostało zawarte też w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, który został oddany do konsultacji publicznych w czerwcu 2021 r. Jeszcze bardziej rewolucyjny jest kolejny mechanizm, wprowadzający limity finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego. Kwota limitu będzie wyznaczana będzie na poziomie 15 percentylu rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzedzającym na podstawie danych przekazywanych przez apteki do Funduszu zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji. Jednocześnie limit nie będzie mógł być większy niż 30 percentyl z roku poprzedzającego rok ubiegły. Co ciekawe, jeśli apteka wykona lek z surowców, których ceny przekraczają kwoty limitu, to pacjent będzie pokrywał różnicę. W projekcie znalazły się również propozycje zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, które wpłyną na uprawnienia techników farmaceutycznych. Chodzi o przepisy, które obecnie umożliwiają technikom wydawania produktów leczniczych zawierających substancje bardzo silnie działające umieszczone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Projekt nowelizacji zmienia ten zapis w taki sposób, że źródłem wykazu będzie Farmakopea. Warto jednak zwrócić uwagę, że ograniczenia dotyczące wydania przez techników farmaceutycznych leków zawierających substancje bardzo silnie działające, nie będą dotyczyć leków o kategorii OTC.

Pobierz PDF